Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Đoàn thanh niên công ty Housing được thành lập năm 2008 thuộc sự quản lý của thành đoàn cơ sở thành phố Hà nội, đây là tổ chức chính trị của thế hệ thanh niên Housinh hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

MỤC TIÊU

 

Đoàn thanh niên Housing sẽ là môi trường rèn luyện, định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ Housing sống và làm việc theo lý tưởng, trong sạch lành mạnh phấn đấu vì sự phát triển của công ty nói riêng và của đất nước nói chung.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Việt Nam. Tổ chức Đoàn là của thanh niên tiên tiến, vì quyền dân chủ của thanh niên và vì lợi ích chính đáng của quần chúng thanh niên. Đoàn thanh niên có mặt ở mọi nơi, mọi ngành, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc, lứa tuổi của thanh niên. ở đâu có thanh niên, ở đó có điền kiện để phát triển tổ chức Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sinh ra, phát triển và trưởng thành là do quần chúng thanh niên, đại diện và chăm lo, bảo vệ và giữ gìn lợi ích chính đáng của thanh niên; Tổ chức tập hợp mọi thanh niên ưu tú phấn đấu rèn luyện đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của cách mạng, xứng đáng là người thanh niên trong thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

 

 
TOP